VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I. Úvodní ujednání, předmět všeobecných obchodních podmínek

1.1            Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dalšími platnými právními předpisy, společnost:

VOLTEON GROUP, a.s.

IČO: 19462859

DIČ: CZ19462859

se sídlem Karla Engliše 1498/13, Smíchov, 150 00 Praha 5

zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 28211

(dále jako „Zhotovitel).


1.2            Tyto VOP v souladu s § 1751 OZ blíže upravují smluvní vztahy mezi smluvními stranami smlouvy, na základě které bude Zhotovitel pro druhou smluvní stranu (dále jako „Objednatel“) zhotovovat dílo, kterým je jakákoliv forma studie (dále jako „Studie“) nebo projektová dokumentace pro realizaci fotovoltaické elektrárny (realizací se rozumí jak realizace nové, tak rozšíření stávající či kombinace obojího) a/nebo bateriového uložiště, a to projektová dokumentaci ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jako „DSP“) a/nebo ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jako „DPS“) (dále jako „Objednávka“ a „Smlouva“ a „Dílo“), jakož i podmínky, za kterých bude Zhotovitel Dílo provádět. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že DPS může být předmětem Smlouvy a součástí Díla pouze tehdy, je-li pro daný stavební záměr zákonem vyžadováno stavební povolení.

1.3            Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé jednotlivé Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami počínaje dnem, ve kterém taková Smlouva nabude platnosti a účinnosti, přičemž platí zásada, že nebude-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, budou platit podmínky stanovené v těchto VOP. VOP přitom platí pro Smlouvu, i kdyby v ní nebylo na tyto VOP výslovně odkázáno. Aplikace jakýchkoli obchodních podmínek Objednatele nebo jakékoliv třetí strany na Smlouvu, se výslovně vylučuje. Tyto VOP se na Smlouvu použijí i tehdy, bude-li jejím předmětem nejen DSP a/nebo DPS, popř. Inženýrská činnost, ale i další plnění poskytované na základě dané Smlouvy Zhotovitelem Objednateli (na poskytování takového plnění se tyto VOP použijí obdobně).

1.4            Smlouva je uzavřena akceptací nabídky Zhotovitele doručené Objednateli (dále jako „Nabídka“), kdy Nabídka bude Zhotovitelem činěna buď z jeho vlastní iniciativy nebo na základě nezávazné poptávky Objednatele (taková poptávka Objednatele sama o sobě Nabídkou není). Každá Nabídka bude obsahovat alespoň označení smluvních stran a dále (přímo ve svém textu či v rámci své přílohy) specifikaci Díla, cenu předmětného Díla nebo způsob určení takové ceny, platební podmínky a termín plnění. Smlouva je uzavřena až písemným (e-mail postačí) přijetím (akceptací) Nabídky Objednatelem. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností vylučují akceptaci Nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Provede-li Objednatel v Nabídce zaslané Zhotovitelem změny, je Smlouva uzavřena teprve okamžikem, kdy Zhotovitel tyto provedené změny zanese do nové Nabídky a Objednatel ji akceptuje. Objednatel nemůže v rámci změn vyloučit aplikaci těchto VOP (tyto se tedy na smluvní vztah aplikují i tehdy, pokud na ně není v rámci opětovné Nabídky Zhotovitelem znovu odkázáno).

1.5            Za podmínek sjednaných v těchto VOP a Smlouvě se tedy Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést svým jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí Dílo a takto zhotovené Dílo předat Objednateli, přičemž Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné spolupůsobení, dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla.

1.6            Nebude-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, je součástí Díla statické posouzení objektu či objektů, do/na nichž má být předmětné zařízení instalováno (dále jako „Objekt“ a „Statické posouzení") pakliže je toto posouzení legislativně a typem díla vyžadováno,

1.7            Nebude-li ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, není součástí Díla obstarání souhlasu provozovatele příslušné distribuční soustavy (dále jako „DS“ a „Provozovatel DS“) s připojením předmětné fotovoltaické elektrárny (dále jako „FVE“) do DS. Nebude-li tedy ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak, zajišťuje souhlas Provozovatele DS s připojením předmětné FVE do DS Objednatel jako nutnou součinnost pro realizaci Díla.

1.8            V případě, že tak bude sjednáno ve Smlouvě, obstará Zhotovitel (jako příkazník) pro Objednatele (jako příkazce) rovněž stavební povolení pro realizaci stavebního záměru řešeného projektovou dokumentací, která je předmětem Díla (takové povolení dále jako „Povolení“). Obstarání Povolení (dále jako „Inženýrská činnost“ nebo „“) se řídí ustanoveními OZ o příkazu, Zhotovitel tudíž neodpovídá za to, že Povolení bude vydáno. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Povolení může být předmětem příkazní činnosti Zhotovitele (Smlouvy) pouze tehdy, je-li pro daný stavební záměr vyžadováno zákonem.

II. Podmínky provádění Díla a výkonu IČ

2.1            Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu se Smlouvou, VOP a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a předpisy souvisejícími, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek).

2.2            Rozsah a obsah DSP a DPS je stanoven příslušnými právními předpisy.

2.3            DSP a/nebo DPS budou Objednateli předány ve 2 (dvou) vyhotoveních v tištěné formě a 2 (dvou) vyhotoveních na CD/DVD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (*.DWG, *.DGN, *.DOC).

2.4            Ohledně jakýchkoliv pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele Zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla (jakékoliv takové pokyny, příkazy, připomínky, požadavky a věci dále jen „Podklady Objednatele“) budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 2594 OZ, s tím, že na případnou nevhodnou povahu Podkladů Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele písemně (postačí též e-mail). Bude-li Objednatel trvat na provádění Díla s použitím Podkladů Objednatele, na jejichž nevhodnost byl Zhotovitelem upozorněn, je povinen tak učinit písemně (postačí též e-mail). Odlišně od předchozích ustanovení tohoto článku se sjednává, že Objednatel není povinen jakkoliv prověřovat Statické posouzení (předané či zajištěné Objednatelem, není-li Statické posouzení součástí Díla), prohlídky konstrukcí (resp. dokumenty o takových prohlídkách) ani jakoukoliv projektovou dokumentaci Objektů, a tedy ani upozorňovat Objednatele na nevhodnost čehokoliv z uvedeného; za správnost takových dokumentů a následky jejich použití odpovídá Objednatel.

2.5            Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, které neumožňují provedení Díla dohodnutým způsobem nebo provádění Díla podstatným způsobem stěžují (dále jako „Skryté překážky“), písemně (postačí též e-mail) tyto Skryté překážky oznámí Objednateli a navrhne mu odpovídající řešení. Do doby vyřešení předmětných Skrytých překážek, je Zhotovitel oprávněn přerušit práci na Díle, přičemž o takové přerušení se bez dalšího prodlužují příslušné lhůty pro provedení Díla.

2.6            Objednatel odpovídá Zhotoviteli za to, že Objednatelem Zhotoviteli předané a/nebo Objednatelem pro Zhotovitele zajištěné podklady pro realizaci Díla a výkon IČ nepodléhají autorským právům (ani jakýmkoliv jiným právům duševního vlastnictví) třetích osob a jejich užití není vázáno na jakoukoliv licenci, souhlas apod., a pokud ano, je Objednatel povinen zajistit si u dotčených osob v předstihu veškeré nezbytné souhlasy a/nebo licence nezbytné po užití takových podkladů pro realizaci Díla, a/nebo výkon IČ a užívání výsledné DSP a/nebo DPS. V případě porušení této povinnosti je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli veškerou případnou újmu, která v této souvislosti Zhotoviteli vznikne.

2.7            Provádění Díla prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů Zhotovitele) je možné; v případě provádění Díla prostřednictvím subdodavatelů odpovídá Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli tak, jako by Dílo Zhotovitel prováděl sám, ledaže se jedná o subdodavatele Objednatelem vyžádané nebo určené, přičemž za takové subdodavatele ani plnění, kterým se podílejí na realizaci Díla, Zhotovitel neodpovídá.

2.8            Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro provedení Díla a výkon IČ, a to zejména (nikoliv však výlučně) součinnost v tomto odstavci uvedenou:

 • Umožnění prohlídky každého Objektu, a to i opakovaně;
 • Zajištění a poskytnutí Zhotoviteli veškerých potřebných podkladů a informací nutných k provedení Díla a výkonu IČ;
 • Informování Zhotovitele (písemně; postačí též e-mail) o všech skutečnostech a změnách, které mohou ovlivnit provedení Díla či výkon IČ, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takových skutečnostech či změnách dozvěděl;

přičemž bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytnutí součinnosti z jeho strany je nezbytné pro splnění povinností ze strany Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP, a že v případě neposkytnutí takové součinnosti není Zhotovitel povinen splnit povinnosti, ke kterým součinnost Objednatele nebyla poskytnuta. V této souvislosti bere dále Objednatel výslovně na vědomí, že jednotlivé neposkytnutí součinnosti může mít za následek úplné nebo včasné nesplnění jiné povinnosti Zhotovitele, tudíž Zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv újmu, která v souvislosti s tímto postupem (neposkytnutím součinnosti) Objednateli vznikla.

2.9            V případě prodlení Objednatele s poskytováním součinnosti vyplývající ze Smlouvy anebo VOP, které nebude napraveno ani po písemné (postačí též e-mail) výzvě Zhotovitele a ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů od takové výzvy, je Zhotovitel mimo jiné oprávněn přerušit provádění Díla a výkon IČ po dobu, kdy je Objednatel v prodlení s poskytováním předmětné součinnosti, aniž by se tím Zhotovitel dostal do prodlení s prováděním Díla či výkonem IČ; současně se sjednané lhůty, resp. termíny pro provedení Díla a výkon IČ bez dalšího prodlužují o totožný počet dnů, po které byl Objednatel v prodlení s poskytováním předmětné součinnosti. Potrvá-li prodlení Objednatele s poskytováním předmětné součinnosti (i přes shora uvedenou výzvu Zhotovitele) déle než 30 (třicet) dnů, jedná se podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

2.10         Nebude-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, bude postup při realizaci Díla a výkonu IČ následující:

2.10.1    Zhotovitel zahájí provádění Díla poté, co mu Objednatel předá kopii uzavřené smlouvy o připojení FVE do DS a stávající projektovou dokumentaci každého Objektu (ve stupni dokumentace skutečného provedení stavby) související se stavebními konstrukcemi, inženýrskými sítěmi a vyvedením elektřiny do místa propojení s DS (dále jako „Dokumentace Objektu“), Dokumentace Objektu musí obsahovat alespoň:

​2.10.1.1         Pro DSP:

  • Půdorysy, řezy, pohledy;
  • Koordinační situaci, zejména v případě, že se jedná o areál s více stavebními objekty, podrobný statický výpočet nosných a základových konstrukcí jednotlivých stavebních objektů (technická zpráva a výkresová část);
  •  Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) (technická zpráva a výkresová část);
  •  Silnoproudá elektrotechnika, a to rovněž k případným trafostanicím (technická zpráva, půdorysy, schémata napájení, schémata rozvaděčů);
  •  Ochrana před bleskem (technická zpráva, půdorysy, pohledy, řezy);
  •  Vnější vlivy prostředí (samostatný protokol, případně jako součást technické zprávy silnoproudé elektrotechniky);

​2.10.1.2         Pro DPS:

  • Shora uvedené dokumenty pro DSP a navíc:
  • slaboproudá elektrotechnika, zejména v případě, že se jedná o areál s více stavebními objekty (technická zpráva, půdorysy, schémata);

​a to ve formátu *.dwg, případně *.pdf. Za správnost Dokumentace Objektu Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost ani není povinen takovou správnost prověřovat.

2.10.2    Není-li Statické posouzení součástí Díla, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli pro každý Objekt spolu s Dokumentací Objektu i Statické posouzení daného Objektu a prohlídky konstrukcí daného Objektu (resp. dokumenty o takových prohlídkách).

2.10.3    Je-li Statické posouzení součástí Díla, je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro jeho vypracování, zejména předat Zhotoviteli prohlídky konstrukcí pro každý Objekt, resp. dokumenty o takových prohlídkách) a umožnit přístup do/na všechny dotčené Objekty včetně možnosti provedení sond do konstrukcí či zkoušek jejich materiálů.

2.10.4    Nemá-li Objednatel prohlídky konstrukcí (resp. dokumenty o takových prohlídkách) k dispozici a nedohodnou-li se strany jinak, zajistí prohlídku dotčeného Objektu (v rozsahu dle příslušných právních předpisů a norem) Zhotovitel, a to za úplatu mimo rámec Ceny Díla.

2.10.5    Pro účely PBŘ a DSP Zhotovitel vyjde Dokumentace Objektu a Statického posouzení Objektu (předaného Objednatelem nebo zajištěného Objednatelem v rámci Díla – podle toho, zda je Statické posouzení součástí Díla či nikoliv).

2.10.6    Zhotovitel na základě Statického posouzení a PBŘ zpracuje návrh technického řešení a zašle jej e‑mailem (např. ve formátu *.pdf) Objednateli. Do 7 (sedmi) dnů od předložení návrhu technického řešení Objednateli smluvní strany projednají navržené technické řešení, k čemuž se Objednatel zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost. Zhotovitel zapracuje případné výstupy ze společného projednání návrhu technického řešení, přičemž výsledkem bude návrh DSP (dále jako „Návrh DSP“).

2.10.7    Zhotovitel je následně povinen zajistit minimálně 1 (jedno) projednání Návrhu DSP s příslušnými dotčenými orgány státní správy (dála jako „DOSS“) a návazně zapracovat připomínky DOSS do Návrhu DSP (výsledkem bude „Finální DSP“).

2.10.8    Bude-li součástí Smlouvy výkon IČ, bude Finální DSP následně Zhotovitelem v rámci IČ podána k příslušnému stavebnímu úřadu jako součást žádosti o vydání Povolení (dále jako „Žádost“). V případě, že z řízení o Žádosti vzejde potřeba pro účely vydání Povolení Finální DSP upravit, Zhotovitel o tom bude Objednatel informovat a Finální DSP náležitě upraví. Zhotovitel Objednateli negarantuje jakýkoliv termín vydání Povolení.

2.10.9    Je-li dle Smlouvy součástí Díla také DPS a je-li součástí Smlouvy výkon IČ, vypracuje Zhotovitel DPS na základě pravomocného Povolení a DSP (ve stavu, v jakém DSP vzejde z řízení o Žádosti – viz shora).

2.10.10 Je-li dle Smlouvy součástí Díla pouze DPS, vypracuje Zhotovitel DPS na základě DSP a pravomocného Povolení zajištěného a Objednatelem a předaného Zhotoviteli. V takovém případě se má za to, že DSP je bezvadná a že odpovídá Povolení, přičemž ukáže-li se během zpracovávání DPS, že tomu tak není, bude postupováno podle odst. 2.4 shora (tj. § 2594 OZ) či 2.5 shora.

2.10.11 Specifikace Díla daná Smlouvou (zejména specifikace FVE) může být v průběhu provádění Díla bez dalšího Zhotovitelem měněna v návaznosti na podmínky provozovatele DS (jak budou stanovený zejména v rámci smlouvy o připojení FVE do DS), Statické posouzení, PBŘ, výstupy z projednání návrhu DSP mezi smluvními stranami a/nebo připomínky DOSS a/nebo požadavky vyplývající z Povolení, avšak pouze tak, že celkový projektovaný instalovaný výkon FVE po takových změnách nebude nižší než 80% (osmdesát procent)  celkového instalovaného výkonu FVE, jak byl stanoven v rámci specifikace Díla Smlouvou (dále jako „Minimální výkon“); změny specifikace Díla vyplývající z uvedeného nevyžadují dodatek Smlouvy a Cena Díla zůstává nedotčena. Účelem tohoto ujednání je, aby FVE měla alespoň Minimální výkon a současně odpovídala podmínkám provozovatele DS, Statickému posouzení, PBŘ, výstupům z projednání návrhu DSP mezi smluvními stranami, případným připomínkám DOSS a požadavkům vyplývajícím z Povolení. Pokud však podmínky provozovatele DS, Statické posouzení, PBŘ, výstupy z projednání návrhu DSP mezi smluvními stranami a/nebo připomínky DOSS a/nebo požadavky vyplývající z Povolení povedou k tomu, že nebude možno realizovat stavbu FVE tak, aby měla alespoň Minimální výkon (či to bude dle názoru Zhotovitele pravděpodobné), Zhotovitel provádění Díla přeruší (aniž by se tím dostal do prodlení s prováděním Díla) a informuje o tom písemně (e-mail postačí) Objednatele s uvedením důvodu nedosažení či předpokládaného nedosažení Minimálního výkonu. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně (e-mail postačí) do 90 (devadesáti) dnů od takového přerušení provádění Díla Objednatelem na dalším postupu (zejména na úpravě parametrů FVE), je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této Smlouvy písemně odstoupit (dále jako „Odstoupení pro Minimální výkon“).

2.10.12 V případě, kdy dojde k prodlení na straně některého z DOSS s dodržením zákonných lhůt pro vydání jakýchkoliv stanovisek, souhlasů, rozhodnutí či jiných výstupů nezbytných pro řádnou přípravu DSP a/nebo podání řádné Žádosti, se lhůty plnění Díla a výkonu IČ bez dalšího prodlužují o dobu trvání takového prodlení na straně daného DOSS. V případě, kdy dojde na straně příslušného úřadu k prodlení s dodržením zákonných lhůt pro vydání Povolení, se lhůty plnění Díla a výkonu IČ bez dalšího prodlužují o dobu trvání takového prodlení.

III. Ujednání o některých platebních podmínkách

3.1            Za provedení Díla náleží Zhotoviteli cena díla sjednaná ve Smlouvě, resp. stanovená způsobem sjednaným ve Smlouvě (dále jako „Cena Díla“).

3.2            Součástí ceny Díla není řešení či odstraňovaní jakékoliv nevhodnosti Podkladů Objednatele či následků takového nevhodnosti ani řešení či odstraňovaní jakýchkoliv Skrytých překážek či následků Skrytých překážek, za provedení takových úkonů či plnění (tj. řešení či odstraňovaní nevhodnosti Podkladů Objednatele nebo Skrytých překážek či následků čehokoliv z uvedeného) má Zhotovitel právo na úhradu nad rámec Ceny Díla, přičemž nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude takové úhrada stanovena na základě hodinové sazby ve výši 1000 Kč (slovy: tisíc korun českých) bez DPH. Zhotovitel má dále v souladu s ustanovením § 2594 odst. 3) OZ právo na úhradu nákladů spojených s přerušením Díla nebo s použitím Podkladů Objednatel věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

3.3            Zahrnuje-li Smlouva výkon IČ, je Objednatel povinen uhradit Objednateli za výkon IČ odměnu sjednanou ve Smlouvě (dále jako „Odměna“). Právo fakturovat Odměnu vzniká Zhotoviteli vydáním Povolení nebo zastavením řízení o vydání Povolení. V případě odvolání příkazu Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odměnu v plné výši dnem Odvolání příkazu.

3.4            DPH bude ve vztahu k Ceně Díla a Odměně účtována dle příslušného právního předpisu (takový předpis dále jako „ZoDPH“). Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu Díla, resp. Odměnu včetně příslušné DPH, stanoví-li ZoDPH, že DPH má být k Ceně Díla, resp. k Odměně účtována (připočtena). Cena Díla i Odměna budou hrazeny v měně, v níž jsou sjednány ve Smlouvě, resp. měně použité ve Smlouvě pro stanovení Ceny Díla, resp. Odměny; kurzové rozdíly při konverzi z jiné měny jdou k tíží Objednatele.

3.5            Cena Díla i Odměna jsou cenami maximálně přípustnými, přičemž na ně nebude mít žádný vliv ani inflace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, energií či jiných vstupů jakož ani další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemně jinak (např. ve Smlouvě) anebo není-li v těchto VOP stanoveno jinak. Cena Díla ani Odměna nezahrnují správní poplatky související s vydáním Povolení.

3.6            Splatnost veškerých faktur vystavených na základě Smlouvy činí 15 (patnáct) dnů ode dne vystavení faktury. Faktury lze vystavovat v elektronické formě a zasílat je Objednateli e-mailem.

3.7            Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů (zejm. ZoDPH). Nebude-li faktura obsahovat zákonné náležitosti, anebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, případně bude-li jinak v rozporu s těmito VOP či Smlouvou, může Objednatel fakturu Zhotoviteli v době její splatnosti vrátit k opravě. Po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

3.8            V případě prodlení Objednatele s uhrazením jakékoliv platby dle Smlouvy či těchto VOP vzniká Zhotoviteli nárok požadovat po Objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu vzniklé škody, smluvní pokuta má výhradně sankční charakter.

3.9            V případě prodlení Objednatele s uhrazením jakékoliv platby Zhotoviteli (zejména jakékoliv platby dle Smlouvy či těchto VOP) delšího než 10 (deset) dnů vzniká Zhotoviteli rovněž právo přerušit provádění Díla a případně výkon IČ (a to aniž by Zhotovitel nesl jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu, která přerušením provádění Díla a/nebo přerušením výkonu IČ či v souvislosti s takovým přerušením případně Objednateli vznikne), současně se o takové přerušení bez dalšího prodlužují všechny dosud nesplněné sjednané lhůty či termíny pro provedení Díla, resp. výkon IČ. Potrvá-li prodlení Objednatele s úhradou předmětné fakturované částky déle, než 30 (třicet) dnů po lhůtě její splatnosti, jedná se podstatné porušení této Smlouvy a Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit. V provádění Díla a případně výkonu IČ je Zhotovitel povinen pokračovat do 3 (tří) pracovních dnů od úplného uhrazení předmětné dlužné částky.

3.10         V případě, kdy přerušení provádění Díla a/nebo výkonu IČ Zhotovitelem dle ustanovení odst. 2.4, 2.5, 2.9 nebo 3.9 shora potrvá déle než 30 (třicet) dnů, je Zhotovitel bez ohledu na platební podmínky sjednané pro danou Smlouvu vyúčtovat Objednateli veškeré dosud nevyúčtované práce, činnosti a dodávky dle Smlouvy a VOP a Objednatel je povinen Zhotoviteli takové práce, činnosti a dodávky uhradit. Doba sjednaná v předposlední větě odst. 3.9 shora se pro účely úhrady takto vyúčtované částky zkracuje na 5 (dnů) po lhůtě její splatnosti.

IV. Odpovědnost za vady, náhrada újmy

4.1            Odpovědnost Zhotovitele za případné vady Díla se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

4.2            Vady Díla je Objednatel povinen písemně oznámit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl. Oznámení vady musí být Zhotoviteli doručeno a musí obsahovat dostatečný popis zjištěných vad včetně toho, jak se dané vady projevují, s doložením dokladů osvědčujících důvodnost a opodstatněnost vytknutí oznamované vady Díla. Aniž by tím byla dotčena jiná právo Zhotovitele, platí, že neoznámí-li Objednatel vadu včas, pak jde případná škodu, o kterou se navýší škoda, v důsledku tohoto pozdního oznámení vady, k tíží Objednatele a Zhotovitel za takovou navýšenou škodu neodpovídá.

4.3            Objednatel je povinen sdělit (doručit písemné oznámení) Zhotoviteli, jaké právo z vadného plnění (z vad Díla) si zvolil při oznámení vady, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů po oznámení vady, přičemž platí, že v případě vadného plnění (bez ohledu na to, zda představuje podstatné či nepodstatné porušení Smlouvy) má Objednatel výhradně tato práva z vadného plnění:

 • Právo na odstranění vady;
 • Právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla;

Zvolí-li Objednatel právo na odstranění vady, je Zhotovitel povinen předmětnou vadu odstranit do 30 (třiceti) dnů od doručení oznámení vady. Právo na odstoupení od Smlouvy vznikne Objednateli teprve tehdy, pokud Zhotovitel neodstraní oznámenou vadu ve sjednané lhůtě a poté ani po písemné (e-mail postačí) výzvě Objednatele a v dodatečné lhůtě 14 (čtrnáct) dnů od doručení dané výzvy Zhotoviteli. Ustanovení § 2106 a § 2107 OZ se co do práva Objednatele odstoupit od smlouvy nepoužijí. V případě vady, kterou nelze odstranit nebo jejíž odstranění je dle názoru Zhotovitele neúčelné, má Objednatel toliko právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla.

4.4            V případě oznámení vad Díla, je Objednatel povinen umožnit Zhotoviteli veškeré úkony nutné k posouzení oznámené dané vady, včetně umožnění přístupu Zhotovitele (či jím pověřených osob) do všech míst, ze kterých je možno posoudit oprávněnost oznámení vady. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn manipulovat s Dílem způsobem, který by znesnadňoval nebo znemožňoval zjištění vady anebo oprávněnost oznámení vady. Neposkytnutí dostatečné součinnosti Objednatele uvedené v tomto odstavci je důvodem pro zamítnutí reklamace a způsobuje ztrátu nároků Objednatele z vadného plnění ve vztahu k předmětné vadě.

4.5            Objednatel není oprávněn oznámenou vadu Díla sám či prostřednictvím třetí osoby opravovat či s ní jinak manipulovat za účelem odstranění dané vady, pokud nebude mezi smluvními stranami písemně (jiná než písemná forma se vylučuje) dohodnuto jinak.

4.6            Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel vytkl vadu Díla neoprávněně, tzn., že za oznámenou vadu Díla neodpovídá Zhotovitel, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které Zhotovitel v souvislosti s Objednatelem uplatněným právem z vadného plnění (z předmětné vady Díla) účelně vynaložil.

4.7            Každá ze smluvních stran je odpovědná za způsobenou újmu podle příslušných právních předpisů a podle těchto VOP. Náhrada újmy je limitována tak, že žádná ze smluvních stran nebude povinna hradit druhé smluvní straně na náhradě případné újmy v celkovém souhrnu více než kolik činí Cena Díla; ustanovení § 2898 OZ zůstává nedotčeno (limitace se tedy nevztahuje mj. na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti).

4.8            Porušením VOP dle bodu 6.10 vzniká Zhotoviteli možnost fakturovat veškeré náklady, vzniklé v rámci tvorby Nabídky spolu s odměnou za tuto činnost ve výši 50.000Kč (padesát tisíc korun českých).

V. Předání a převzetí Díla, vlastnické právo, nebezpečí škody

5.1            Objednatel je povinen Dílo převzít za předpokladu, že Dílo bude realizováno dle podmínek vyplývajících ze Smlouvy a VOP, přičemž je povinen převzít Dílo i tehdy, bude-li Dílo vykazovat drobné vady a nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se považují takové vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (tj. ke sjednanému účelu, případně účelu obvyklému).

5.2            O předání Díla bude sepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží 1 (jedno) vyhotovení protokolu.

5.3            V případě, že budou v rámci přejímacího řízení Objednatelem zjištěny drobné vady a/nebo nedodělky Díla, budou tyto zjištěné drobné vady a/nebo nedodělky Díla sepsány v protokolu o předání a převzetí Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání Díla, a nebude-li takový termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od předání Díla.

5.4            Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele po částech, a to předáním příslušné části Díla a (kumulativně) úhradou příslušné části Ceny Díla. Má-li být Dílo dle Smlouvy předáno jako celek, přechází vlastnické právo k Dílu na Objednatele předáním Díla a (kumulativně) úhradou Ceny Díla.

5.5            Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednateli. Pokud však Objednatel Dílo nepřevezme, ačkoliv nebyly naplněny podmínky, za kterých je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla, přechází nebezpečí škody na věci (Díle) na Objednatele dnem, kdy měl Objednatel Dílo převzít, ale neučinil tak.

VI. Ujednání o autorských právech

6.1            Vzhledem k tomu, že výsledkem provádění Díla může být i autorským zákonem chráněné dílo nebo takové plnění, které sice nebude autorským dílem samo o sobě, ale bude autorské obsahovat dílo (takový výsledek i autorským zákonem chráněné dílo dále jako „Předmět ochrany“), je stanoveno za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností a zvýšení právní jistoty obou stran toto ujednání o autorských právech.

6.2            Uhrazením Ceny Díla Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít daný Předmět ochrany (dále jako „Licence“).

6.3            Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je na základě Licence oprávněn užívat Předmět ochrany bez omezení ke všem způsobům užití dle autorského zákona, a to zejména k jeho rozšiřování, sdělování veřejnosti, rozmnožování, zpracování, spojení s jiným autorským dílem a zařazení do díla souborného, což zahrnuje zejména oprávnění Objednatele vyhotovit s využitím Předmětu ochrany navazující stupně projektové dokumentace a realizovat (i prostřednictvím třetích osob) příslušné stavby.

6.4            Licence se Objednateli poskytuje jako výhradní, množstevně neomezená, územně neomezená a časově neomezená (na dobu trvání majetkových autorských práv k Předmětu ochrany).

6.5            Objednatel je oprávněn poskytovat třetím osobám sublicence k užití Předmětu ochrany. Úplata za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně Díla.

6.6            Poskytnutím Licence Objednatel nenabývá žádná práva Zhotovitele z duševního vlastnictví, zejména nenabývá žádná majetková autorská práva k jakémukoliv Předmětu ochrany, rovněž know-how Zhotovitele zůstává nedotčeno

a Zhotovitel je oprávněn jej bez dalšího využívat.

6.7            Objednatel není povinen Licenci využít.

6.8            Licence se nevztahuje na jakékoliv podklady Objednatelem Zhotoviteli předané či Objednatelem pro Zhotovitele zajištěné podklady pro provedení Díla a/nebo výkon IČ, u takových podkladů si nezbytné licence a souhlasy zajišťuje Objednatel, jak je stanoveno shora.

6.9            V rámci nabídkové činnosti je veškerý obsah dodávaný Zhotovitelem Objednateli v jeho vlastnictví až do zaplacení Ceny Díla. Toto se týká veškerých výsledků prohlídek, simulací, zhodnocení, ekonomických modelů, popisů technologie, návratností a jiných. Výsledkem Studie je v rámci tohoto typu činnosti Zhotovitele Nabídka s Cenou díla. Vlastnické právo k disponování s obsahem nabídky je převedeno na Objednatele v rámci Licence až po objednání Díla.

6.10         Jakékoliv použití obsahu Nabídky jiným způsobem než pouze pro Objednatele (tedy předložení nebo odeslání Nabídky nebo její části třetí straně, použití jakéhokoliv části Nabídky pro využití pro výběr Zhotovitele atp.) , definovaném v bodě 6.9 do plného uhrazení Ceny Díla, je zakázáno a bude považováno za porušení Ujednání o autorských právech.

VII. Ujednání o ochraně osobních údajů

7.1            Zhotovitel v rámci své podnikatelské činnosti mj. zpracovává osobní údaje Objednatele. Zhotovitel je tak „správcem“ ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

7.2            Kontaktní údaje Zhotovitele jako správce: Adresa: Karla Engliše 1498/13, Praha Smíchov, 15000 , e-mail: info@volteon.cz, tel: 606 638 421 (pro účely tohoto článku dále jako „Správce“).

7.3            Rozsah zpracovávaných osobních údajů Objednatele: firma/jméno a příjmení, adresa sídla/trvalého pobytu, IČ, DIČ, příp. datum narození, údaj o registraci k DPH, fakturační údaje (číslo bankovního účtu, banka, příp. údaj o zápisu do obchodního rejstříku), kontaktní údaje (tel. číslo, e-mail) (dále jako „Osobní údaje“).

7.4            Účel zpracování Osobních údajů: Pro (a) uzavření a plnění smlouvy a pro (b) plnění právních povinností Správce, které se na něj vztahují (dále jako „Právní povinnosti Správce“), zejm. v oblasti práva účetního a daňového. Osobní údaje budou uvedeným způsobem zpracovávány na základě splnění podmínek podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení.

7.5            Právní základ zpracování Osobních údajů: Poskytnutí Osobních údajů pro účely uvedené pod písmeny (a) a (b) předchozího odstavce je požadavkem nezbytným pro uzavření a plnění smlouvy, resp. zákonným požadavkem pro splnění Právních povinností Správce; proto je Objednatel povinen Osobní údaje poskytnout (jejich neposkytnutí znemožní platné uzavření anebo plnění smlouvy, anebo znemožní plnění Právních povinností Správce.

7.6            Způsob zpracování Osobních údajů: Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně. V zájmu zajištění ochrany Objednatele Správce užije a zajistí vhodná technická a organizační opatření a zabezpečí Osobní údaje Objednatele takovým způsobem, který neumožní jejich zneužití, neoprávněné či protiprávní zpracování (resp. zpracování k jinému než uvedenému účelu) či přístup k nim, ztrátu, poškození či zničení.

7.7            Příjemci a zpracovatelé Osobních údajů: Příjemci Osobních údajů mohou být subjekty, vůči kterým (resp. prostřednictvím kterých) Správce plní Právní povinnosti Správce, a dále poštovní doručovatelé. Osobní údaje mohou být Správcem poskytnuty subjektům poskytujícím dostatečné záruky ochrany Osobních údajů, které Správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováváním Osobních údajů (tj. zpracovatelům). Zpracovateli jsou subjekty poskytující Správci služby zejm. v oblasti vedení účetnictví, BOZP, PO, IT, bezpečnostní služba (ostraha); identifikace aktuálních příjemců a zpracovatelů je k dispozici na vyžádání u Správce.

7.8            Předání Osobních údajů: Správce nezamýšlí předat Osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci. 

7.9            Doba, po kterou budou Osobní údaje uloženy: Není-li dále uvedeno jinak, Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nejvýše 1 (jednoho) roku od ukončení smluvního vztahu mezi smluvními stranami (včetně uplynutí lhůt týkajících se odpovědnosti za vady). Osobní údaje, které jsou poskytovány za účelem plnění právních povinností Správce, budou zpracovávány po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy k plnění těchto povinností (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

7.10         Práva Objednatele související se zpracováním Osobních údajů:

a) Právo na přístup k Osobním údajům: Objednatel má právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány; v případě zpracovávání má právo k nim získat přístup spolu informacemi o (i) účelech zpracování, (ii) kategoriích dotčených Osobních údajů, (iii) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, (iv) plánované době, po kterou budou Osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby, (v) existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování, (vi) právu podat stížnost u dozorového úřadu, (vii) veškerých dostupných informacích o zdroji Osobních údajů, (viii) tom, zda dochází

k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování. Správce na žádost poskytne kopii zpracovávaných Osobních údajů; za další kopie může Správce účtovat přiměřený poplatek (dle administrativních nákladů).

b) Právo na opravu či doplnění: Objednatel má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné Osobní údaje, a aby Správce bezodkladně opravil případné nepřesné Osobní údaje. S přihlédnutím k účelům zpracování má rovněž právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c)   Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Objednatel má právo, aby Správce bezodkladně vymazal Osobní údaje, pokud (i) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, anebo (ii) Objednatel odvolá souhlas, na jehož základě byly Osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, anebo (iii) Objednatel vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení, nebo (iv) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo (v) Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie (dále jako „EU“) nebo členského státu EU, které se na Správce vztahuje, nebo (vi) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona, zejména protože zpracování Osobních údajů je nezbytné (i) pro výkon práva na svobodu projevu a informace, nebo (ii) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu EU, které se na Správce vztahuje, nebo (iii) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení, nebo (iv) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu

s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, anebo (v) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Právo na omezení zpracování: Objednatel má právo na to, aby Správce omezil zpracování Osobních údajů, pokud (i) Objednatel popírá přesnost zpracovávaných Osobních údajů (zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření přesnosti Osobních údajů Správcem), anebo (ii) zpracování je protiprávní a Objednatel odmítne výmaz Osobních údajů a požádá místo toho o omezení jejich použití, anebo (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Objednatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo (iv) Objednatel vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení (zpracování bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Objednatele).

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Objednatele, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU či některého členského státu EU.

e) Právo vznést námitku: Objednatel má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení (včetně profilování založeného na těchto ustanoveních). Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

f) Právo na přenositelnost údajů: Objednatel má právo, aby Správce předal Osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě jeho souhlasu jinému Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má právo na to, aby zpracovávané Osobní údaje byly v rozsahu jím určeném předány přímo jedním Správcem Správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

7.11         Způsob uplatnění Objednatelových (shora uvedených) práv: Kdykoli kontaktováním Správce – kontaktní údaje Správce vizte shora.

7.12         Způsob poskytnutí informací Správcem: Písemně v listinné podobě, případně elektronicky (kontaktuje-li Objednatel Správce elektronicky a nepožádá-li o jejich poskytnutí v listinné podobě).

7.13         Právo podat stížnost: Objednatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu Nařízení, tj. zejména u Úřadu pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail posta@uoou.cz, web https://www.uoou.cz.

VIII. Odstoupení od Smlouvy

8.1            Od Smlouvy je možné písemně odstoupit v případě, kdy tak stanoví zákon, nebo je-li tak ujednáno ve Smlouvě, nebo stanoveno v těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí v něm být uveden jeho důvod.

8.2            Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od dosud nesplněné Smlouvy v případě, pokud bude pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany (ve smyslu insolvenčního zákona) nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace, takové odstoupení od Smlouvy má účinky ex-nunc, ustanovení § 2004 OZ se nepoužije.

8.3            Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklých porušením Smlouvy; odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení Smlouvy či VOP, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

8.4            Odstoupí-li některá ze smluvních stran od Smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky ze Smlouvy takto:

a) Zhotovitel provede soupis všech do účinnosti odstoupení od Smlouvy provedených prací, dodávek a činností a ocení je způsobem, kterým je stanovena Cena Díla, resp. Odměna;

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, dodávek a činností dle písmene a) shora, a zpracuje dílčí konečnou fakturu, zohlední přitom veškeré již Objednatele provedené platby za Dílo, resp. Odměnu;

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k dílčímu předání Díla, přičemž ohledně takového dílčího předání Díla bude postupováno obdobně podle ujednání VOP a Smlouvy o předání a převzetí dokončeného Díla;

d)Objednatel uhradí Zhotoviteli dosud neuhrazené práce, dodávky a činnosti provedené do doby odstoupení od Smlouvy na základě vystavené faktury, ujednání Smlouvy o platebních podmínkách se použijí obdobně.

e)Dojde-li k Odstoupení pro Minimální výkon má Zhotovitel nárok na vypořádání dle shora uvedeného a nad rámec takového vypořádaní dále nárok na náhradu veškerých vynaložených nákladů, nejméně však na 50.000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) Smlouvou sjednané ceny DSP.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1            Pro účely VOP a Smlouvy znamená výraz "zajistit" provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku.

9.2            Stanoví-li VOP či Smlouva jakoukoliv lhůtu ve dnech, jedná se o dny kalendářní, ledaže je pro konkrétní lhůtu výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní (v takovém případě se jedná o pracovní dny v České republice).

9.3            V případě, že komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat ve více jazycích (včetně Nabídky či Smlouvy), má v případě konfliktu mezi jednotlivými jazykovými verzemi přednost český text.

9.4            Nebude-li ve Smlouvě výslovně dohodnuto jinak, nezakládají ve Smlouvě sjednané lhůty či termíny jakékoliv fixní závazky, ustanovení § 1980 OZ se na Služby nepoužije.

9.5            Smlouva se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením jakýchkoliv kolizních norem a mezinárodních smluv (v maximálně přípustném rozsahu). Právní vztahy týkající se předmětu Smlouvy Smlouvou či těmito VOP výslovně neupravené se řídí OZ a souvisejícími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Veškeré případné spory vyplývající ze smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány českými soudy podle českého hmotného i procesního práva.

9.6            Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemnou (jiná, než písemná forma se vylučuje) dohodou smluvních stran formou dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP pro konkrétní případ výslovně sjednáno jinak. Stanoví-li smlouva, VOP či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují smluvní strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě. Ujednání, v nichž se smluvní strany vzdávají požadavku na písemnou formu, se musí uskutečnit písemně (jiná, než písemná forma se vylučuje). Připouští-li smlouva či VOP pro určitou komunikaci či úkon formu e-mailu, nevyžaduje se v takovém případě zaručený elektronický podpis, určující je přitom e-mailová adresa Objednatele, ze které byla Zhotoviteli zaslána akceptace Nabídky, i jakákoliv jiná e‑mailová adresa Objednatele případně uvedená ve Smlouvě.

X. Změny a účinnost VOP

10.1         Znění VOP může Zhotovitel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

10.2         Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.5.2024


Všeobecné obchodní podmínky 1.5.2024 - PDF