Projektování FVE

Vysoká kvalita, spolehlivost, přesah


​Správně navržený projekt je základem úspěšné realizace, který šetří váš čas i peníze.


Díky naším rozsáhlým zkušenostem a know-how vám zajistíme komplexní  dodávku projektu na míru od návrhu řešení, projektové dokumentace pro stavební
úřad až po provedení stavby a inženýring, včetně zajištění statiky, PBŘ.

Náše návrhy projektů vychází z principu optimální velikosti a co nejvyššího ekonomického přínosu. Umíme navrhovat a projektovat různá řešení (např. spojení s akumulací), která jsou co nejlépe integrována do vaší energetiky.


Nezávazná poptávka        Chci konzulta​​ci


Projektování FVE od Volteonu

Naším cílem je navrhnout a připravit řešení na míru, které bude přinášet co nejvyšší ekonomický efekt. Prověříme vaši spotřebu energie a její průběh a navrhneme optimální velikost a vhodné technologie pro váš projekt. Zkušenosti nám ukazují, že ne všechny objekty jsou ve 100% připravenosti, proto je důležité od samého začátku spolupráce transparentně identifikovat možná omezení a hledat smysluplná a realizovatelná řešení. Díky našim znalostem a zkušenostem jsme schopni přicházet s různými návrhy. 

V některých případech fotovoltaické elektrárny nemusí být tou jedinou volbou. Proto jsme připraveni navrhovat a projektovat řešení s propojením na kogenerační jednotky, dieselové generátory, nebo služby pro výkonovou rovnováhu (SVR), která lépe odpovídají vašim potřebám. Prioritou je pro nás vždy klient a ekonomický přínos navrhovaného řešení.

Zabýváme se zpracování všech stupňů projektové dokumentace, od návrhu řešení, dokumentace pro stavební povolení/územní rozhodnutí, dokumentace provedení stavby, až po dokumentaci skutečného provedení stavby. Jednotlivé stupně projektové dokumentace jsou zpracovány dle vyhlášky 131/2024Sb.

S kvalitně navrženým projektem a dokumentací budete perfektně připraveni na čerpání dotací i realizaci vašeho projektu.

Typy projektů od Volteonu

Projektování FVE – střešní fotovoltaika pro firmy

Střešní FVE

Specializujeme se na FVE od 50 kWp výše

Projektování FVE – fotovoltaika s bateriovým úložištěm


Fotovoltaika s bateriovým uložištěm

Projektování FVE – solární kryté parkoviště


Solární kryté parkoviště

Projektování FVE – pozemní fotovoltaika pro firmy


Pozemní FVE


Projektování FVE – dobíjecí stanice


Dobíjecí stanice

Projektování FVE – dispečerské řízení FVE


Dispečerské řízení

u FVE nad 100 kWp automaticky součástí návrhu


Projektování FVE - naše služby

Mějte dokumentaci připravenou včas

Projektovou přípravu je vhodné dokončit ještě před podáním žádosti o dotaci. Čím lepší je projektová příprava, tím blíže je plánované řešení k realitě.

Je lepší řešit úpravy dopředu, které vyplývají z projektu vaší FVE, ať už se jedná o přípravu kabelových tras, instalaci protipožárních opatření nebo úpravu střechy a její statiky. 

Projektování FVE - Návrh řešení fotovoltaiky

Návrh řešení fotovoltaiky

Předložíme vám detailní návrh, který vyhodnocuje proveditelnost projektu s ohledem na vaše specifické požadavky a cíle, což vám umožní učinit  rozhodnutí o investici do  energetické oblasti vašeho podnikání. 
Vždy realizujeme prohlídku na místě realizace!

Co služba obsahuje?

 • 3D simulaci (vč. zohlednění stínů)
 • Žádost o připojení s vaším distributorem energie
 • Návrh špičkového výkonu kWp a potenciál vygenerované energie kWh, podíl na spotřebě
 • Doporučení technologie, která nejlépe odpovídá vašim potřebám
 • Více variant řešení (s/bez akumulace energie)
 • Zohlednění návrhu v kontextu vaší celkové energetické architektury
 • Indikaci omezení, popř. dodatečných nákladů (co bude potřeba upravit)
 • Podklad pro rozhodnutí o investici
 • Ekonomický model návratnosti (s/bez dotace)
 • Technologie 3D modelování – Na základě meteodat z vaší lokality a s ohledem na použitou technologii vám spočítáme, jakou můžete očekávat produkci, úspory a návratnost projektu prostřednictvím špičkového softwaru PV*SOL
 • Integrovaná výroba energie – Řešení obsahuje prvky, které optimalizují výrobu energie z obnovitelných zdrojů a integrují se do stávajícího energetického ekosystému vašeho podniku
 • Chytré řízení energie – Navrhneme vám unikátní systémy chytrého řízení energie, které maximálně využívá sílu umělé inteligence pro optimalizaci výroby energie a její spotřeby (Více informací zde)
 • Efektivní akumulace – Využíváme inovativní strategie pro skladování energie, takže ji můžete využít, kdykoliv ji potřebujete, zajišťujíc tak nepřetržitý chod vašeho podniku.
 • Ověření integrovatelnosti – Ujistíme se, že vaše řešení je plně kompatibilní a snadno připojitelné k distribuční síti, čímž zajistíme hladký provoz a spolupráci s dodavateli energie
 • Technologická relevance – Vědomi si rychlého vývoje trhu s technologiemi a měnící se přístupy, klademe zásadní důraz na aktuální znalosti a sledování nejnovějších trendů

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Slouží především pro vyjádření orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, a následně k povolení fotovoltaické elektrárny stavebním úřadem.
Zpracujeme vám detailní projekt pro vaši fotovoltaickou elektrárnu, který bude splňovat všechny požadavky pro úřady (to je nezbytnost pro instalace nad 50 kW). Našim cílem je klientům zajistit maximálně hladký průběh celého procesu, proto se i postaráme o veškerou komunikaci a koordinaci s všemi potřebnými subjekty.
Jsme také schopni poskytnout součinnost při případných rekonstrukcí střech nebo hromosvodů.

Co služba obsahuje?

 • Fyzickou prohlídku objektu s důkladným prověřením dispozic, budoucího umístění, elektro rozvodů, atd.
 • Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) - situační výkresy a ostatní dokumentace
 • Statické posouzení dotčených objektů, v případě potřeby zajištění průzkumů a sond
 • Vypracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)
Projektování FVE - Koordinační situační výkres

Naším standardem je rozpracování řešení již ve stupni DSP, aby se předešlo změnám v následném stupni (například statické posudky bez podmínek pro řešení v dalším stupni). Naše zkušenosti ukazují, že mnoho projektů ve stupni DSP muselo být následně přepracováno, protože nezohledňovaly budoucí stav realizace. To investory stálo dodatečné finance a čas!

person holding pencil near laptop computer

Zajištění všech povolení a komunikace s úřady (Inženýring)

Jsme pro vás schopni zajistit všechna potřebná povolení, včetně komunikace s dotčenými úřady (stavební úřad, památkové úřady, atd.). Součástí služby je posouzení statiky a PBŘ včetně vydání potřebných potvrzení. 
Rozsah naší činnosti zahrnuje územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační souhlas / rozhodnutí.

Co služba obsahuje?

 • Zastoupení při veškerých jednáních s orgány státní správy
 • Zastoupení při jednání se správci sítí a provozovatelem distribuční sítě
 • Zastoupení při jednání s Hasičským záchranným sborem
 • Provádění činnosti v rozsahu potřebném k vydání stavebního povolení, případně územního rozhodnutí
 • Získání příslušných povolení a souhlasných stanovisek od dotčených úřadů a účastníků řízení, které jsou povinnou přílohou žádosti o stavební povolení
 • Zajištění kolaudačního souhlasu​


Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Dokumentace o provedení stavby (DPS) je klíčovým krokem v realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE). Tato dokumentace obsahuje veškeré podrobnosti nezbytné pro správnou instalaci a provoz FVE. 
DPS pro FVE je nezbytná pro hladký a efektivní průběh instalace a zajišťuje, že celý projekt bude realizován podle schválených plánů a technických specifikací.

Co služba obsahuje?

 • Koordinační výkresy na podkladu katastrální mapy
 •  Rozmístění PV modulů na dotčených objektech. V případě, že investor nechá volbu použité konstrukce na nás nebo je z jeho strany specifikována, je součástí dokumentace i specifikace balastního zatížení či způsobu kotvení k objektu
 • Umístění technologie (půdorysy + pohledy včetně specifikace odstupových vzdáleností mezi jednotlivými komponenty)
 • Výkresová část elektro (jednopólová a přehledová schémata, stringování panelů, přehledová schémata zapojení PV modulů a střídačů, schémata rozvaděčů, ochranné pospojování, půdorys návrhu kabelové trasy)
 •  Výkresová část dispečerského řízení pro projekty s instalovaným výkonem >=100kWp (schéma RTU, schéma SLAVE rozvaděčů, propojení DŘ s FVE)
 • Textová část - technická zpráva
 •  Kabelová listina
 • Výkaz výměr

Na požádání vypracujeme položkový rozpočet

Projektování FVE - Jednopólové schéma připojení

Nabízíme i řešení dispečerského řízení (DŘ) pro zdroje s instalovaným výkonem od 100kWp výš a jsme tak schopni implementovat ho do projektu od samotného počátku, bez následných změn. Jsme tak schopni poradit si i s atypickými instalacemi ve vlastním týmu a DŘ Vám následně i dodat. 
Více informaci na této stránce.


Dodatečné služby
k projektování FVE

Studie připravenosti objektů

Plánujete pro sebe nebo své klienty realizovat fotovoltaiku na svém portfoliu nemovitostí? Nejste si jisti, jaký výkon jste schopni na objekty realizovat, protože neznáte omezení z pohledu statiky, hromosvodů nebo umístěných technologií na objektech? Chcete mít podklad pro vaše investiční plánování? Chcete být připraveni ve vazbě na plánované dotace? Proto tyto případy nabízíme studie vhodnosti objektů, která zahrnuje:


 • Fyzická prohlídka objektů a identifikace všech možných viditelných omezení
 • Statické posouzení objektů
 • Technicko-ekonomický návrh v 3D softwaru PV*SOL (potenciál pro instalovaný výkon)
 • Popis omezení pro výstavbu FVE
 • Návrh dodatečných úprav a zhodnocení smysluplnosti realizace úprav (ekonomický smysl)

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

V této dokumentaci jsou zaznamenány všechny změny odsouhlasené projektantem a odchylky oproti dokumentaci povolené Stavebním Úřadem. Je důležitá pro kolaudaci fotovoltaické elektrárny, a investora.


Proč zvolit projektování FVE
od Volteonu

Kvalita zpracování

Zpracováváme návrhy optimálního řešení s přihlédnutím k návratnosti investice a aktuálním trendům. 

Přesah

Máme schopnost zohlednit a integrovat další technologie, včetně efektivního řízení mezi výrobou a spotřebou energie.

Spolehlivost

Více než 95 % úspěšnost ​schválených projektů stavebním úřadem.


Tým expertů

Řešení vyvíjí a implementují naši experti s mnohaletými zkušenostmi v oblasti projektování FVE a průmyslových energetických řešení.


Pojďme vše nejprve

nezávazně probrat


Rádi vám poradíme ohledně problematiky projektování FVE.

Stačí nám jen dát vědět. Kontaktujte nás.

 


Nejnovější reference projektování FVE

Plánování vašeho projektu FVE

Plánování a realizace firemní fotovoltaické elektrárny (FVE) je proces, který může trvat několik měsíců. Tento čas je nezbytný pro vytvoření potřebných dokumentací a zajištění všech potřebných povolení od stavebního úřadu a dalších relevantních institucí. Správná projektová příprava a včasné získání schválení jsou klíčové pro úspěšnou realizaci vašeho projektu. Naše odborné týmy vás mohou provést celým procesem od počátečního posouzení a návrhu až po finální instalaci, aby byl váš FVE projekt realizován efektivně a bez komplikací.


Níže demonstrujeme rámcový harmonogram  běžného firemní fotovoltaiky:
Co je projektování FVE?


Jaké jsou základní legislativní podmínky pro projektování FVE v České republice?

Podmínky pro projektování a instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) v České republice se liší v závislosti na jejich instalovaném výkonu. Zde jsou klíčové informace pro různé kategorie výkonu FVE:

FVE do 50 kWp

 • Povolení: Malé fotovoltaické systémy do 50 kWp nepotřebují stavební povolení, ale musí splňovat technické normy a je potřeba je nahlásit příslušnému distribučnímu operátorovi elektrické energie. 
 • Technické a bezpečnostní normy: Musí splňovat ČSN a evropské normy pro fotovoltaické systémy a elektrické instalace.
 • Dotace a podpory: Možnost čerpání dotací z národních programů, jako je Nová zelená úsporám.

FVE nad 50 kWp

 • Povolení: Pro systémy nad 50 kWp je typicky vyžadováno stavební povolení. Proces získání povolení zahrnuje předložení kompletní projektové dokumentace a může zahrnovat i posouzení vlivů na životní prostředí.
 • Technické a bezpečnostní normy: Vyšší požadavky na technickou dokumentaci a bezpečnostní opatření, včetně požární bezpečnosti a ochrany systému.
 • Dotace a podpory: Možné účastnit se výběrových řízení pro prodej vyrobené elektrické energie na trhu nebo využití systémů podpory, jako jsou zelené bonusy.

FVE nad 100 kWp

 • Povolení: Je rovněž vyžadováno stavební povolení.
 • Dispečerské řízení: Pro elektrárny s instalovaným výkonem
   100 kWp a více je povinné zavedení dispečerského řízení. Elektrárny musí být vybaveny technologií pro dálkové ovládání a monitoring, aby bylo možné koordinovat jejich provoz v reálném čase a zajistit stabilitu sítě. Více zde->
 • Technické a bezpečnostní normy: Kromě splnění všech relevantních technických a bezpečnostních norem je důraz kladen na detailní technickou a provozní dokumentaci.
 • Dotace a podpory: Pro velké projekty mohou být dostupné rozsáhlé státní nebo evropské dotace a podpora.

Další požadavky

 • Připojení k síti: Nezávisle na velikosti projektu musí být systém správně připojen k elektrické síti. Tento proces zahrnuje technickou spolupráci s distribučním operátorem a splnění technických podmínek pro připojení.
 • Provozní povolení: Pro velké fotovoltaické elektrárny může být vyžadováno provozní povolení, které zahrnuje pravidelné kontroly a údržbu zařízení.

Všechny tyto aspekty vyžadují pečlivé plánování a koordinaci s příslušnými státními orgány a institucemi. Konzultace s odborníky na fotovoltaické systémy a stavební právo je doporučena pro zajištění hladkého průběhu projektu.

Co je Dokumentace skutečného  provedení stavby (DSPS)?​

Dokumentace o skutečném provedení stavby fotovoltaické elektrárny (FVE) je soubor dokumentů, které detailně zaznamenávají skutečný stav a provedení projektu po jeho dokončení. Tato dokumentace slouží jako oficiální záznam pro, stavební úřady a další relevantní instituce.

Dokumentace o skutečném provedení stavby FVE zahrnují 

změny oproti původnímu projektu pro stavební povolení.


Dokumentace o skutečném provedení stavby FVE je klíčová pro zajištění toho, že celý projekt je odpovídá reálnému stavu a tím pádem je připravený na kolaudaci.

Co je návrh řešení FVE?

Návrh řešení fotovoltaické elektrárny (FVE) je komplexní proces, který zahrnuje několik klíčových kroků a činností. Nejprve je třeba provést podrobnou analýzu spotřeby energie vaší firmy. Tato analýza zahrnuje identifikaci špičkových a průměrných hodnot spotřeby, aby bylo možné navrhnout systém, který co nejlépe vyhovuje vašim potřebám.


Následuje technický návrh, při kterém se vybírají vhodné technologie a komponenty, jako jsou fotovoltaické panely, střídače a případně bateriové systémy. Cílem je zvolit takové prvky, které zajistí maximální efektivitu a spolehlivost systému.


Dalším krokem je optimalizace velikosti systému. To znamená určení optimálního počtu a rozmístění fotovoltaických panelů, aby se dosáhlo co nejvyššího energetického výnosu a ekonomické návratnosti.


Součástí návrhu řešení je také ekonomická analýza, která zahrnuje výpočet návratnosti investice, úspor na energiích a dalších ekonomických přínosů. Tato analýza pomáhá firmám pochopit, jaké finanční výhody jim FVE může přinést.


Důležitou částí návrhu je příprava projektové dokumentace. Tato dokumentace je nezbytná pro získání stavebního povolení a dalších schválení od relevantních úřadů.


Pokud je to vhodné, návrh řešení FVE zahrnuje i koordinaci s dalšími energetickými technologiemi. To může zahrnovat integraci s kogeneračními jednotkami, dieselovými generátory nebo službami pro výkonovou rovnováhu (SVR), což zajišťuje komplexní a efektivní energetický systém pro vaši firmu.


Celý proces návrhu řešení FVE je klíčovým krokem k zajištění efektivního, ekonomicky výhodného a udržitelného energetického systému pro vaši firmu.


 

Co je Dokumentace pro stavební povolení (DSP)?

Dokumentace pro stavební úřad (DSP) je soubor podkladů, které jsou nezbytné pro získání stavebního povolení na realizaci fotovoltaické elektrárny (FVE). Tato dokumentace obsahuje podrobné informace o plánovaném projektu a slouží jako podklad pro stavební úřady a další relevantní instituce, aby mohly projekt posoudit a schválit. DSP obvykle zahrnuje následující části:


Průvodní zprávu, situační výkresy, technickou zprávu, stavební výkresy, statický posudek, Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), 

odborné posudky a stanoviska, doklady o vlastnictví pozemku, smlouvy a povolení.


 

Co je Dokumentace pro provedení stavby (DPS)?

Dokumentace o provedení stavby (DPS) pro fotovoltaické elektrárny (FVE) je podrobný soubor technických a administrativních dokumentů, které jsou nezbytné pro správnou realizaci a instalaci fotovoltaické elektrárny. Tato dokumentace slouží jako návod pro stavební firmy a technické pracovníky, kteří budou provádět montáž a uvedení do provozu. DPS pro FVE obsahuje:


Koordinační výkresy,  rozmístění PV modulů, umístění technologie, 

výkresová část elektro,  výkresová část dispečerského řízení, textová část - technická zpráva,  kabelová listina, výkaz výměr, položkový rozpočet


DPS pro FVE je nezbytný nástroj pro úspěšnou realizaci projektu, protože zajišťuje, že všechny práce budou provedeny podle schválených plánů a technických specifikací. Tento dokument poskytuje stavebním firmám a technickým pracovníkům veškeré potřebné informace k provedení kvalitní a bezpečné instalace fotovoltaické elektrárny. 
Projektování FVE  – nezávazná poptávka
Kliknutím na “Nezávazně poptat” souhlasíte zpracováním údajů dle GDPR.