Případová studie: Energetické úspory v automobilovém průmyslu

Významné snížení energií s minimálními nebo žádnými počátečními investicem
14. března 2024 od
Případová studie: Energetické úspory v automobilovém průmyslu
VOLTEON GROUP, a.s., Jan Kubálek


Úvod

Jedna z předních společností v automobilovém průmyslu úspěšně implementovala rozsáhlý program na snížení spotřeby energií a vody ve svém výrobním procesu. Tento program, součást širší strategie zaměřené na udržitelnost, dokládá, jak lze dosáhnout značných úspor energií a finančních prostředků i bez velkých počátečních investic.

Výzvy a cíle

Společnost čelila rostoucím výdajům za energie a potřebě snižovat svůj ekologický dopad v souladu s legislativními požadavky a standardy energetického managementu. Cílem bylo identifikovat a realizovat účinná opatření ke snížení spotřeby energií a vody v jednom z klíčových výrobních procesů - lakování.

Implementovaná opatření a jejich výsledky

Program ve vybrané provozovně zahrnoval řadu opatření, z nichž nejvýraznější úspory přinesla bezinvestiční úprava technologických parametrů lakovacího procesu. Tato úprava vedla k roční úspoře přibližně 6 tisíc MWh. Díky identifikaci 20 klíčových opatření bylo dosaženo následujících výsledků ve srovnání s obdobím před zahájením programu:

  • Snížení spotřeby zemního plynu o 10 %,
  • Snížení spotřeby elektřiny o 8 %,
  • Snížení spotřeby tepla o 37 %,
  • Snížení spotřeby pitné vody o 30 %.


Všechny provozy budou také vybaveny užitečným vizualizačním nástrojem pro monitorování výsledků v oblasti energetického managementu. Tento nástroj umožní neustálé porovnávání skutečné spotřeby energie s předpovědí z matematického modelu, který je vytvořen na základě řady faktorů, včetně objemu výroby a aktuálních meteorologických podmínek. Díky tomu bude možné okamžitě zjistit, zda dochází k přebytečné spotřebě energie, nebo zda naopak dochází k její úsporě.


Dopady a hodnocení

Program měl zásadní dopad na snížení nákladů na energie a vodu, zároveň přispěl k významnému snížení environmentálních dopadů výrobního procesu. Tyto úspěchy byly dosaženy s minimálními nebo žádnými počátečními investicemi, což ukazuje, že efektivní správa zdrojů a inovativní přístupy mohou vést k významným výsledkům.

Závěr

Tato případová studie demonstruje, jak mohou inovativní strategie v oblasti energetické efektivnosti přinášet hmatatelné výsledky jak v oblasti udržitelnosti, tak ve finančním ohledu. Její úspěch podtrhuje význam kontinuálního zlepšování a spolupráce mezi odborníky a provozními týmy ve snaze o dosažení cílů udržitelnosti.

Realizace: 2022 - 2023

Realizátor: HECON